Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Välkommen till 

Hållbart by Skalare

Konsult Hållbarhet Skåne – Hållbarhetskonsult (CSR) Katarina Skalare på Hållbart by Skalare AB i Malmö, Lund & Skåne.

Hållbart by Skalare hjälper dig att integrera miljömässigt och socialt ansvarstagande i hjärtat av din verksamhet och bistår i att ställa rätt hållbarhetskrav i din värdekedja. Vi erbjuder strategiska och operationella konsulttjänster, interimslösningar, workshops och föreläsningar inom hållbar affärsutveckling, hållbar finansiering, och hållbarhetsrapportering (CSRD). Vår affärsidé är att skapa värde  och resultat för dig som kund och samtidigt bidra till att göra världen lite mer hållbar. Vi levererar hållbarhetslösningar utifrån dina behov. En pålitlig och engagerad partner med specialistkompetens i hållbarhetsfrågor och gedigen erfarenhet från olika branscher och sektorer som vägleder dig i hållbarhetsdjungeln.


For information in English >>

HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Hållbar affärsutveckling

En framgångsrik affärsstrategi tar hänsyn till faktorer i omvärlden, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle, och dess ekonomiska inverkan på företaget, samt intressenternas krav och förväntningar. Utifrån din verksamhet, mål och inriktning stödjer vi dig i processen att utveckla och implementera en värdeskapande strategi samt fungerar som rådgivare och projektledare i diverse hållbarhetsfrågor och projekt kopplat till miljö, sociala frågor och hållbar bolagsstyrning.

Interim- & styrelseuppdrag

Behöver du en interim hållbarhetschef, specialist, projektledare eller bara en extra resurs i din organisation? Att hyra in Hållbart by Skalare kan vara en trygg och effektiv lösning. Vi kan täcka upp alltifrån några timmar per vecka till heltid på plats hos er under en kortare eller längre tidsperiod. Katarina Skalare,  tar även gärna styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag och har erfarenhet från Heimstaden Bostad (2020-2021) och från styrgruppen för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet samt från ideell sektor. 

Hållbarhetsrapportering

Genom att rapportera korrekt, transparent och på ett balanserat och jämförbart sätt kan du skapa värde och bygga förtroende och trovärdighet – en bra grund för långsiktiga affärsrelationer och en nödvändighet när Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) träder i kraft. Vi stödjer och guidar dig genom allt från CSRD/ESRS-, SFDR-, TCFD-, TNFD- till GRI-rapportering. Får du ESG-frågor från finansiell sektor, eller tillhör finansiell sektor, och behöver stöd i utvärderingar enligt SFDR/PAI så hjälper vi gärna till med det också.

Hållbar finansiering

Har ditt bolag eller verksamhet ESG-krav och förväntningar på er från finansmarknaden? Eller är du en finansmarknadsaktör och har behov av stöd i ESG-utvärderingen av bolag och verksamheter? Vi erbjuder rådgivning och stöd i genomförande kopplat till ESG-dialoger, enkäter, SFDR/PAI-rapportering, hållbarhetslänkad finansiering etc.

Hållbarhetskonsult med hållbarhetsuppdrag inom hållbar finansiering (sustainable finance). Katarina – Hållbart by Skalare

OM MIG

Kompetens

Jag har närmre 30 års erfarenhet av hållbarhetsarbete i ledande befattningar i allt från internationella koncerner till ett lokalt bolag ägt av fyra kommuner samt från konsultverksamhet.


De senaste närmre sex åren har jag varit med om en spännande resa i Heimstaden där jag integrerat hållbarhet i bolagsstyrning, affärsmodell, företagsstrategi och byggt processer och rapporteringsstruktur från grunden samt en hållbarhetsorganisation med förgreningar i nio länder. 


Parallellt med detta har jag varit ledamot i styrgruppen för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet sedan 2014 och är sedan 2020 ordförande i densamma. Under 2020-2021 var jag styrelseledamot i Heimstaden Bostad AB, Europas näst största bostadsfastighetsbolag, som ägs av Heimstaden AB tillsammans med en rad institutionella aktörer som exempelvis Alecta, Folksam Group med flera.


Därutöver har mitt engagemang i ideell sektor, genom bland annat styrelsearbete, gett ytterligare dimensioner till mitt ledarskap och strategiska arbete. Allt detta sammantaget ger mig en fantastisk bredd av kunskap, kompetens och erfarenhet.


Jag har goda kunskaper om EU Green Deal; EU:s plattform för Sustainable Finance; EU-taxonomy; EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD/ESRS), den kommande EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD); EU Green Claims Directive; internationella hållbarhetsinitiativ, ramverk och rapporteringsstandarder m.m.


"Mitt arbete på Heimstaden har varit avgörande för Heimstaden Bostads erkännande som ett topprankat ESG-företag av Morningstar Sustainalytics i kategorierna Global Top-Rated, Regional Top-Rated och Industry Top-Rated, 2024, baserat på deras ESG-riskbedömning av företaget i september 2023."

Drivkrafter

Att skapa positiv förändring, utveckla och bidra till omställning har varit den genomgående drivkraften under hela
mitt arbetsliv. Med stort fokus på människor och etik i kombination med ett visionärt och strategiskt arbetssätt samt sinne för detaljer, har jag vågat gå nya vägar och prova nya metoder. Min affärsidé är att skapa resultat och värde för dig som kund och samtidigt bidra till att göra världen lite bättre.

Nätverk

Genom min långa arbetslivsresa i näringsliv, offentligt ägd verksamhet och mitt ideella engagemang har jag byggt upp ett stort nätverk runt mig. Personer med kompetenser och erfarenheter som kompletterar mina och som jag gärna engagerar för att ge den bästa rådgivningen.


In English 

Sustainable by Skalare offer strategic and operational consulting services, interim solutions, workshops and lectures in Sustainable Business Development, Sustainable Financing and Sustainability Reporting.


We have good knowledge of EU Green Deal; the EU Platform on Sustainable Finance; EU Taxonomy; CSRD/ESRS, EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD); EU Green Claims Directive; international sustainability initiatives, frameworks, and reporting standards, etc.


Our business idea is to create value and results for you as a customer and at the same time make the world a bit more sustainable.


Read more about how we can help you with your Sustainable Business Development >>

Katarina Skalare - Sustainability Finance Stratergy, consultant, CSRD (Corporate Sustainability Reporting), ESRS


Let's make your sustainability
journey together!